Föregående bild
Nästa bild

Produktion
Från frö till träd.

Att få fram träd som har god kvalitet och en god härdighet är viktigt när man levererar till hela Sverige. Mycket av vårt arbete med sortimentet går ut på att hitta odlingsvärda träd som passar i hela landet. Vi satsar därför mycket på odling av träd med E-status och vi använder oss endast av definierat material med känt ursprung.

IMG_20200817_102755

Från frö till träd

I växthuset

Produktionen börjar med inköpta fröplantor eller förädlade grundstammar som planteras i krukor för drivning under en säsong. Krukorna är försedda med slitsar som ger bästa möjliga rotutveckling och som förhindrar
rotsnurr.

På fält

Efter en säsong i växthus sätts plantorna ut på fält. Beroende på art och sort har de växt olika mycket, men väl ute på fält tar de fart och växter fort. Det är viktigt att träden beskärs och binds upp för att utvecklas på rätt sätt i unga år. En rak stam och en balanserad krona är grunden för god kvalitet.

Efter 5-7 år har träden fått ett stamomfång (mätt 1 m från marken) på 12-14 cm, vilket också är den minst storleken vi säljer alléträd i från egen odling.

Större storlekar

Vi har inriktat oss på att producera träd i större storlekar (upp till 25-30), eftersom de ofta hamnar i offentliga miljöer och ska klara skadegörelse i högre grad.
Stora träd förändrar också miljön där de planteras, med en gång, vilket blir allt viktigare för våra kunder.

Stora trädstorlekar tar tid att odla fram, ca 10-12 år för en storlek på 20-25 cm i stamomfång. Tiden beror mycket på vilken art eller sort det är. För att stora träd ska klara att flyttas och börja växa på sin slutgiltiga växtplats, krävs omplanteringar. Vid en omplantering stimuleras
rottillväxten och nya finrötter bildas. Finrötterna är de som tar upp vatten till trädet, så ju fler finrötter ett träd har, desto säkrare blir etableringen av det. Vid en omplantering kan vi också placera träden med större mellanrum för att få jämna och välutvecklade kronor.

Miljövänlig odling

De senaste åren har huvudfokus varit att utveckla en så miljövänlig produktion som möjligt. Målet är att kontinuerligt minska miljöpåverkan och sedan 2003 är Tönnersjö Plantskola IP-certifierad.

Växtföljd och gröngödsling
En välplanerad växtföljd med ekologisk gröngödsling är det bästa sättet att minska behovet av handelsgödsel och skona jordarna. Vi börjar därför alla nya odlingskulturer med att så in en blandning av blommande täckgrödor. Det ger en vall som skapar sitt eget kväve, förbättrar jordens struktur med sina rötter och gynnar mikrolivet. Den får ligga i hela två växtsäsonger vilket effektivt konkurrerar ut fleråriga ogräs och ökar mullhalten i våra moränjordar. Klöver, som är en av växterna som sås in, blommar hela sommaren vilket bin uppskattar. 

Våra träd planteras sedan direkt i vallen. Ingen plöjning eller Roundup behövs då vallen redan gjort jobbet och förberett en perfekt växtbädd! En stor del av den näring träden behöver finns nu i jorden och vi har mer än halverat behovet av extra kvävegödsel.

Mycorrhiza tillsätts
Ytterligare ett sätt att hjälpa träden att ta upp näringsämnen ur jorden är att tillsätta Mycorrhiza. Förutom att förbättra närings-upptaget hjälper Mykorrhizasvamparna även träden med att bättre klara stress vid t.ex torka.

 

Droppbevattning
Genom att använda droppbevattning urlakas mindre mängder näringsämnen ur jorden och det förbrukas väsentligt mindre vatten än vid traditionell bevattning med ramp eller kanon.

Genom relativt små medel har vi förbättrat precisionen betydligt. Vi har sensorer i marken som känner av både fuktighet och salthalt. Genom att dagligen tolka värdena kan vi optimera såväl vatten- som näringstillförsel och få träd av bästa kvalitet samtidigt som miljöpåverkan reducerats.

Fågelholkar
Tönnersjö Plantskola eftersträvar att så stor del av växtskyddet som möjligt ska ske på biologisk väg. Biologiskt växtskydd innebär att bekämpning av skadedjur sker genom skadedjurens naturliga fiender, som till exempel insekter, svampar, bakterier eller nematoder.
Biologisk bekämpning är lättare i slutna rum som i växthus men även på friland går det utmärkt, till exempel genom att skapa goda förutsättningar för fåglar. Genom att placera ut ett stort antal fågelholkar på plantskolan hjälper vi fåglar med boplats samtidigt som vi får en naturlig fiende till larver och insekter.

Växtskyddskontroll och miljöcertifiering
Tönnersjö Plantskolas odlingar inspekteras regelbundet. Lindesro förser växthus med steklar, nematoder och andra biologiska krigare. Biologiskt växtskydd har många fördelar – för personal, plantorna och miljön – vilket gör det till ett självklart val.
Hushållningssällskapet anlitas för rådgivning och odlingsplanering. 2003 blev vi IP-certifierade.

Mekanisk ogräsbekämpning
Genom kontinuerliga investeringar i modern utrustning kan vi till stor del bekämpa ogräs i odlingen på mekanisk väg. Radhackor är precisa och effektiva och fungerar ypperligt i våra trädkulturer.

Kokosmatta och flis
För att ytterligare reducera ogräs gör vi storskaliga försök med kokosmattor och flis för att täcka jorden runt träd och buskar. Förutom att minska ogrästillväxten gör
det också att fuktigheten i jorden bevaras vilket gynnar mikrolivet.

Bikupor
På plantskolan finns också ett antal bikupor. Våra bin hjälper till att pollinera våra träd och buskar. Odlingen utvecklas för att minska miljöpåverkan

E-planta

Tanken bakom E-planta är enkel – att erbjuda de bästa växterna
för vårt ofta tuffa, svenska klimat. Att få kallas E-planta är
däremot svårt!

Bakom namnet ligger ett system där växter noggrant väljs ut
och under ett antal säsonger provodlas på flera platser i Sverige.
Därefter väljer vår expertgrupp de friskaste och mest livskraftiga plantorna. Bara dessa kallas E-planta och får sätta ett E som tillägg till sitt namn.

Nästa gång du väljer växter; sök efter E, som i E-planta.
Självklart producerar vi bara i Sverige – bra för både planta och miljö.

Speciellt utvalda för svenskt klimat
En E-planta är alltid utvald för svenskt klimat och odlas i
Sverige. Det ger säkra underlag till korrekta zonangivelser
och växtbeskrivningar.

Friska och motståndskraftiga 
En E-planta kommer alltid från ett friskt utgångsmaterial.
Det ger bättre motståndskraft mot sjukdomar och skadegörare. 

Enkelt att komplettera
En E-planta kommer alltid från godkända svenska frökällor eller moderplantor. Kort sagt får du samma växt när du kompletterar eller handlar från olika plantskolor

Kommer det nya E-plantor?

Försöksodlingar pågår vid Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp för att hitta nya bra sorter som kan fylla luckor i sortimentet. Eftersom olika sjukdomar och skadedjur drabbat många av våra vanligaste trädslag och såväl klimatförändringar som växande stadsbebyggelser skapar nya behov är det viktigt att hela tiden utöka sortimentet med nya odlingsvärda sorter.
Provodlingarna på Alnarp utvärderas kontinuerligt och många spännande sorter kommer att introduceras de närmaste åren.
Ett samarbete finns med en liknande kvalitetsmärkning i Norge. Sorter som har utprovats i Norge kan därför E-märkas och introduceras i Sverige.

Spårbarhet

Alla E-plantor är märkta med ett stort E efter namnet och oftast finns en E-logga tryckt på etiketten. För att säkerställa att de växter som du beställer som E-plantor verkligen är E-märka ska leverantören alltid skicka med ett E-plantscertifikat. Större träd är dessutom chippade för säkrare spårbarhet.

Vid alla leveranser av E-plantor i parti ska det medfölja ett numrerat certifikat. Detta garanterar plantornas E-status samt är ett viktigt hjälpmedel för kontrollen av att reglerna för E-planthanteringen efterföljs. Kontrollen utförs av Statens Jordbruksverk. Endast plantskolor anslutna till E-planta ek. förening kan skriva ut E-plantcertifikat.

En leverantör av E-plantor ska vid kontroll kunna styrka ursprunget på plantorna genom att visa upp certifikat på t ex inköpta småplantor. Certifikatet ökar spårbarheten.

Vid besiktning av anlagda planteringar kontrolleras bl a att levererade växter motsvarar växtförteckningen. Besiktningsmannen ska även kontrollera att det medföljer E-plantcertifikat på de E-plantor som levererats.


Chipmärkning
Alla E-märkta träd med stamomfång 8-10 och uppåt förses dessutom med ett litet chip. Chippet innehåller information som ger trädet en unik identitet.  Vid besiktning kan trädet lätt scannas av en besiktningsman för att kontrollera att det är rätt träd som har levererats.

Strikta kontroller.
Plantskolorna måste följa strikta regler för att få använda varumärket E-planta.
Produktion och hantering kontrolleras av Statens Jordbruksverk. All produktion sker inom landet för att kontrollen ska kunna upprätthållas. Därför kan inga utländska plantskolor tillhandahålla E-plantor.

Så här går det till:
Chipmärkning sker i plantskolan på sensommaren då trädets sårläkning är som bäst. Chippet placeras i beskärningsytan efter en gren på ca 1 meters höjd. Ett hål borras och chippet förs in i stammen. Ansvarig för chipmärkningen är E-planta ekonomisk förening.

Vegetativ förökning

Vi har också egna källor för vegetativ förökning och använder oss då av beprövat inhemskt material med unika egenskaper och hög ålder.

Våra sorter är:

Platanus x hispanica ’Stockholm’
– en ovanligt härdig platan från huvudstaden.
Sorbus aucuparia ’Steen’ ®
– en smalkronig sort av rönn med ursprung i Tönnersjö.
Aesculus x hemiacantha
– en kraftigväxande hybrid från Fladalt på Hallandsåsen som är motståndskraftig mot kastanjebladbränna.